WORLD ONLINE SHOPPING CENTER

iTrueMart

contact_us
0สินค้าในตะกร้า

ระเบียบวิธีวิจัย

%
10
SHARING MyLife Facebook twitter pinterrest google

ระเบียบวิธีวิจัย

สถานะสินค้า:
มีสินค้า
ราคา:
฿ 320.-
ราคาพิเศษ:
฿ 288.-
จำนวน ::
ชิ้น

คุณสมบัติสินค้า

- หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
- ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤษานันท์
- เดือนปีที่พิมพ์ มีนาคม 2556
- ขนาด 18*25.4 cm
- สำนักพิมพ์  เอ็กซเปอร์เน็ท

 • ฿ 203.-
 • ฿ 225.-
 • ฿ 279.-
 • ฿ 270.-
 • ฿ 225.-
 • ฿ 266.-
 • ฿ 266.-
 • ฿ 225.-
 • ฿ 266.-

โปรโมชั่น

shutterball-240414

หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย

ในการบริหารงานพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ และมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาองค์กรและพัฒนาบริการเพื่อประชาชน การเกิดของการบริหารจัดการที่ดีเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทำวิจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ ได้มาตรฐานทางวิชาการ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยอันประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัยและผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม

ภาพหนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายการจัดส่งและรับประกันสินค้า

นโยบายรับเปลี่ยนสินค้า

  นโยบายรับเปลี่ยนสินค้า
  • ร้านค้าส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  • ร้านค้าจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้าที่ได้แสดงไว้
  • ร้านค้าจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)
  • ร้านค้าจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 30 วัน หากเกินวันดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืนสินค้า
   * สำหรับสินค้าในหมวด แก็ตเจ็ต & เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านค้าจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินวันดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืนสินค้า
  • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและส่งคืนสินค้าลูกค้าจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ)ให้ร้านค้า
  • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด


นโยบายคืนเงิน

  นโยบายคืนเงิน
  • ร้านค้าจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถหาสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไป ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากทางร้านค้า หรือสินค้าชิ้นนั้นๆหมด ตามนโยบายการรับเปลี่ยนสินค้าของทางร้านค้าแต่ละร้าน
  • กรณีการขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี* เพื่อให้ทางบริษัทฯดำเนินเรื่องการทำจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยมีระยะเวลาประมาณ 30-35 วันทำการ และทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อย แล้ว

   

  * สำหรับลูกค้าทำรายการชำระค่าสินค้าทุกช่องทาง : ต้องใช้หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

  ** ธนาคารที่ทางบริษัทฯ สามารถทำการจ่ายเงินคืนได้ คือ ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงศรีอยุธยา, นครหลวงไทย, ทหารไทย, กรุงไทย, ยูโอบี, เอชเอสซีบี, ไทยธนาคาร, ธนชาติ, แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และ ซิตี้แบงค์


นโยบายส่งสินค้าใน 7 วัน

  นโยบายส่งสินค้าใน 7 วัน

  ร้านจะทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โดย

  • สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท จัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน (Normal Post)  
   ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ได้รับสินค้าภายใน 3-5 วัน ต่างจังหวัด 4-7 วัน
  • สินค้าที่มีมูลค่าสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS Post)
   ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน ต่างจังหวัด 3-5 วัน

   

  *ระยะเวลาการได้รับสินค้า นับจากวันที่ได้รับการตรวจสอบยอดการชำระเงินจากทางธนาคาร และได้รับการยืนยันที่อยู่การจัดส่งสินค้าทางโทรศัพท์จากทีมงาน iTrueMart 

  **สำหรับการจัดส่งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆโดยจะจัดส่งให้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม


Message
Message
Cart
Cart